آژانس طراحی سایت وینت

روانشناسی رنگ ها

روانشناسی رنگها در طراحی وب سایت

روانشناسی رنگها

روانشناسی رنگ ها در طراحی وب سایت یکی از مهمترین مسائلی که در طراحی وب سایت قابل توجه است اهمیت به روانشناسی رنگ ها می باشد.روانشناسی رنگ ها به معنی نحوه تاثیر رنگ ها بر رفتار و احساس انسان است.