عصر ارتباطات و اینترنت

چهار عصر بشریت و عصر اطلاعات

عصر اطلاعات

کشور ما به نوعی در عصر صنعتی به سر می برد تا عصر اطلاعات و ارتباطات و اهمیت حضور در شبکه جهانی برای بعضی از اقشار و افراد واضح نیست. برخی از افراد جامعه هنوز درک درستی از حضور در اینترنت و بازاریابی