پسوند-دامنه-ها
پسوند دامنه

آشنایی کاربرد پسوند دامنه ها

۴.۴ ۴۰ همانطور که می دانید اولی گام جهت طراحی وب سایت انتخاب نام دامنه است. جهت انتخاب دامنه یا دامین شما بایستی نام دامنه ای را انتخاب کنید که تا به حال کسی آن را انتخاب نکرده باشد و

تحریریه وینت ادامه مطلب